Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
8). Span de krachten van uwen geest niet al te zeer
in. Wel is waar zijn er niet weinige jongelingen, die
dezen gezondheidsregel van zelf, uit luiheid en gebrek
aan lust tot nuttige bezigheid, naauwkeurig in acht ne-
men , en die men eerder dagelijks met luider stemme
toeroepen moest: » weest vlijtig , spant uwe krachten in! "
maar van zulke nalatige menschen wordt bier niet ge-
sproken. Er zijn daarentegen ook vele welgeaarde jonge-
lieden , die zich met stalen ijver en opofferend geduld
op hunne studie toeleggen , die zich elk onschuldig
genot der natuur , elke uitspanning ontzeggen , om
maar Lij hunne werkzaamheden te kunnen blijven. Hun
geldt bovengenoemde regel. Het strekt hun wel is
waar tot eer, dat zij tot vreugde hunner ouders en leer-
meesters dagelijks in kundigheden toenemen, maar dit
onafgebroken opzamelen mag niet ten koste hunner ge-
zondheid geschieden. Dit zal echter zonder twijfel het
geval zijn, wanneer zij hunnen geest bovenmate inspan-
nen , dat is, wanneer zij te veel en te lang zonder
verpoozing studeren. De nadeelige invloed, welken
zulk eene handelwijze op de gezondheid heeft, open-
baart zich gewoonlijk binnen koiten tijd; de gezonde
frissche kleur verdwijnt van het aangezigt, de jeugdige
vrolijkheid vervliegt, het geheele ligchaam wordt slap,
teeit uit en veroudert vóór den tijd. Alwie deze na-
deelen vermijden en tevens zijnen dorst naar kennis
en wetenschap lesschen wil , moet niet alleen stipt
in acht nemen, hetgeen over de dagelijksche beweging