Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
aard in vele gevallen zijn ligchamelijk welzijn slechts
aan de zorg te danken , waarmede hij als jongeling
zijn ligchaam in acht genomen heeft, en ook in dien zin
kunnen de woorden opgevat worden, welke Cicero
in het u Lekende voortreffelijk werk over den ouder-
dom bezigt: » aed in omni oraiione , mementote, eam
me landarc senectutem, quae f u n dam ent ia adole-
scentiae comtituta sit."
Misschien zijn er vele jongelieden , die volkomen over-
tuigd zijn van de waarheid van hetgeen ik tot biertoe
over het gewigt van de jaren der jeugd , ten opzigte
van de ontwikkeling der ligchaamskracbten en van de
versterking der gezondheid , gezegd heb , maar die des-
niettegenstaande weinig of geene moeite aanwenden om
dezen gewigtigen pligt te vervullen. Waaraan ligt dit
dan tocb ? Bij velen, zonder twijfel, aan de jeugdige
ligtzinnigheid , die zoo velen van uwe jaren niet toe-
laat ernstig en bedaard na te denken, zoodat zij
zonder inachtneming van hun ligchamelijk en geeste-
lijk welzijn met regt gezegd kunnen worden, bij deu
dag voort ie leven ; bij vele anderen evenwel ook daar-
aan , dat zij de regelen niet kennen, door welker in-
achtneming zij reeds van de jaren der kindscbheid af
de ontwikkeling van hun ligchaam en de versterking
hunner gezondheid bevoideren kunnen. Hoe gaarne ik
u ook, waarde Zoon , van de schuld der eersten vrij-
spreek , zoo zou bet mij toch innig leed doen, indien
gij in de dwaling der laatsten verviek, en uit onkunde
2
_______
rriSTHHDAM-