Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
-245
7,enuwt, vergalt de jongeling zijn leven en heeft
daardoor geen ander uitzigt, dan zich zelven en an-
deren tot last te worden , het leven eenmaal zelfs als
eene plaag te beschouwen , of hetzelve te verspillen en
te verliezen. Ontvlugt, gij jongelingen , al deze vij-
andinnen des levens ! — leert leven , gezond, waardig ,
gelukkig leven I " —
Welk een aantrekkelijk beeld van het schoolleven !
■ïïbe waardig om door ieder' studerend jongeling in
deszelfs trekken behartigd , en met geheel de sterkte
ner jeugdige kracht nagevolgd , uitgeoefend en ver-
wezenlijkt te worden! Men kan oneindig veel doen ,
zoo men maar ernstig wil. Dat u, waarde Zoon,
de goede hemelsche Vader dien vasten, ernstigen
wil moge schenken; dat gij dagelijks, bij het stre-
ven naar het schoonste kleinood, in kracht toenemen ,
dat gij steeds in al wat goed is vorderen , dat
gij een voorbeeld van vrome deugd, trouwe vlijt,
jeugdige vrolijkheid, innemende vriendelijkheid, een
sieraad der school, de lust uwer onderwijzers, het
geluk en de schoonste vreugde uwer ouders worden
moogt, laten hierop onafgebroken uwe gedachten en da-
den gerigt wezen; dit zij uw doel , dit uw ruste-
loos pogen I Hij , die vriendelijk op de daden Zijner
menschenkinderen nederziet, zal u met hemelsche kracht
schragen ; de gunst uwer medemenschen zal u deelne-
mend vergezellen. Laat geenen avond voorbijgaan,
zonder u zelven ernstig te beproeven , hoe ver gij op