Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
241
alle vau onmiddeiijk nut zijn, dewijl de eene kunst
\S op de andere steunen , de eene de andere voorthelpea
^oet; zoo zoude Let zeer dwaas zijn bij alles, wat ik
leer, te vragen, waartoe kan het mij dienen ? wat
zal het mij helpen of baten? Dwaas, overziet gij dan
uw leven en kent gij alle omstandigheden vooruit,
waarin gij komen kunt ? Weet gij wat tot elke bezig-
tóüii,, in iedere minuut bruikbaar of overtollig is? Wan-
,iieer gij geld verzamelt, vraagt gij dan of weet gij
* reeds van te voren , waartoe gij het zult besteden ; of
wanneer gij eene taal leert, weet gij dan al met wien
gij haar spreken zult? Derhalve ligt in de uitdruk-
king : » voor Let leven leeren deze beteekenis opgeslo-
ten , dat men zich zelven in geheel zijn' aanleg, in
al zijne hoedanigheden, in de krachten van ziel en
ligchaam tot dat alles ontwikkele , wat leven genoemd
wordt; dat men , zoo ver de gelegenheid , tijd, en om-
standigheden zulks gedogen , in zich zelven niets ruw en
ongevormd blijven late , maar het daarop toelegge , dat
men een volkomen ge/.ond mensch voor het leven eu
voor eeue aan onze krachten geeveniedigde werkzaam-
Leid in dat leven worde. Zoo heeft dan nu ieder zijne

eigene bijzondere les te leeren, die voor hem en voor
geen' ander geschikt is. Even als ieder zijne eigene
zielskrachten, zijne organen, zijne omstandigheden,
zijn levensdoel, zijne ligchaamskracbten zelf het best
kent en door ondervinding beproeft, zoo ook leere Lij
voor zich zelven , voor zijn leven , en niet voor een'
16
ém