Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-239
maningen geenszins ontbreken , en ik hoop dat de stille
avonden van den naderenden winter mij genoeg ledigen
tijd zullen verschaffen , om u over dit en nog vele andere
belangrijke onderwerpen mijnen welgemeenden raad mede
te deelen. Voor het tegenwoordige verwijs ik u in dit
opzigt naar uwe onderwijzers , die toch buitendien in
alles , wat de school betreft, uwe eerste en beste raads-
lieden zijn moeten en op wie gij u met het volste ver-
trouwen verlaten kunt.
Tot eene verstandige wijze van studeren behoort einde-
lijk , naar mijn inzien , het in acht nemen van den regel:
nnon scholae sed vitae disce ndum." Gij zoudt
dit gewigtig gezegde verkeerd verstaan , indien gij het
zoo wildet opvatten, alsof men op de school-wetenschappen
niet zoo veel vlijt behoefde te besteden, maar steeds
maar streven moest om zoo spoedig mogelijk het maat-
schappelijk leven binnen te treden. Neen, juist het
tegendeel ligt er in opgesloten : men moet leeren , en wel
in de school, maar niet voor de school ; niet omdat de
onderwijzer het verlangt ; niet uit vrees voor straf of
alleen met het oog op den eerprijs , dien men hoopt weg
te dragen, moet men zijne vlijt inspannen en met den
meest mogelijken ijver en de grootste naauwkeurigheid
in de school leeren. Evenmin wil het zeggen , dat men
alles, onverschillig wat, zal moeten leeren , zoo het
maar tot nut en genoegen van het volgend leven strek-
ken kan. Men brenge zijne jeugd niet met het aanieeren
van scholastieke spitsvindigheden , die in het werkelijk