Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-238
lijk:. dat men bij elke afzonderlijke wetenschap eene
juiste methode bezige. Methode noemt men in dezen
zin den geheelen omvang van al die regelen, door
welker inachtneming men zich den inhoud eener weten-
schap eigen maken en tot het bezit van eene vaste kennis
komen kan. Hoe beter de methode is , naar welke men
te werk gaat, des te gemakkelijker ea grondiger zal
men volgens dezelve leeren. Zoo even heb ik, sprekende
over den overgang van het algemeene tot het bijzondere ,
eenen hoofdregel van elke goede methode aangevoerd;
methode leert ons evenwel niet alleen , wat en in welke
opklimming , maar ook hoe men leeren moet. Enkele
algenleene opmerkingen over methode vindt gij hier en
daar in vele der brieven verspreid, die ik tot hiertoe
aan u schieef, ofschoon zij daar meestal uit een ander
oogpunt beschouwd werden; hier zou het thans de
plaats zijn, eene afzonderlijke methodenleer voor elke
bijzondere wetenschap, en wel uit het standpunt van
den leerling, niet van den leeraar, te geven. Dit is
evenwel thans mijn plan uiet; ik zou dan immers een
veld moeten betreden, tot welks bebouwing mij voor
het oogenblik niet zoo zeer de lust, als wel de tijd
ontbreekt. Gij weet immers , hoe veelzijdig tegenwoor-
dig mijn tijd en werkzaamheid tot andere noodzakelijke
bezigheden vereischt worden. Zijn u evenwel mijne mede-
deelingen tot hiertoe , zoo als ik hoop , van nut geweest,
dan zal het u ook in vervolg van tijd, en vooral aan de
Akademie , aan mijne vaderlijke raadgevingen en ver-