Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Uwe broeders en zusters s])rakeii nog langen tijd met
elkander over de treurige verschijning van dezen on-
gelukkige ; maar ik Legaf mij weldra naar mijne stu-
deerkamer , om mij met u, mijn waarde Zoon, over
bet gewigt der schooljaren te onderhouden.
Misschien zou men gelooven , dat het onderwerp waar-
over wij spreken zullen , zoo weiuig moeijelijk ware ,
en veeleer zelfs aan bet ongeoefend verstand van alle
kanten zoo duidelijk in bet oog viele , dat het geene
verdere uiteenzetting behoefde: evenwel zijn er zekere
waarbeden , die , ofschoon algemeen bekend , toch we-
gens hare belangrijkheid niet genoeg herhaald kunnen
worden , en uwe eigene overtuiging zegt u misschien
reeds van zelf, dat ons tegenwoordig onderhoud ons op
zulke waarheden brengen zal. Vestig uwe aandacht
met mij eens op de ijverige mier : leert zij ons niet
door haren rusteloozen ijver in de lentedagen , dat men
verstandig handelt, wanneer men den geschikten tijd
besteedt, om voorraad voor den kouden winter te ver-
umelen ?J Bezoek de korenvelden van den noesten
landman: spoort hem niet de zich telken jare herba-
ende ondervinding, dat men zaaijen moet om te kun-
len oogsten, aan , om met arbeidzame zorg zijne ak-
lers tot het ontvangen van het zaad voor te bereiden en
lit ter gepaster tijd uit te strooijen , opdat het door den
iauw des hemels bevochtigd worden, en hij zelf,
" n bet zalige bewustzijn zijnen pligt gedaan te heb-
)en , Gods zegen afwachten kunne ?. En nu , deze