Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-234
acholae sed vitae discendum," reeds op de school
het doel van zijn volgend leven voor oogen houde en vooral
zijne vlijt op die onderwerpen rigte , welke het meest iu
staat zijn dit doel te bevorderen. Ofschoon doze punten
meer of min ineenloopen of uit elkander volgen , wil ik
u toch over elk in het bijzonder eenige opmerkingen
mededeelen.
De natuurlijke trapsgewijze opvolging bij het leeren
over bet algemeen is van het eenvoudige tot het zamenge- i
stelde, van het gemakkelijke tot het moeijelijke. Deze
van ouds bekende regel is zoo zeer op de natuur en den
aard der krachten van onzen geest gegrond, dat des-
zelfs verzuim bij bet studeren de droevigste gevolgen
na zich sleept. Eerst moet men zich met de grond-
beginsels der wetenschap bekend maken : deze elementen
vormen den grondslag , op welken het groote gebouw
onzer verstandsontwikkeling wordt gegrondvest, en dan
naar goedvinden verder kan worden opgetrokken. Men
treft in het leven niet zelden mannen aan, die , met veel
natuurlijk verstand begaafd , het tot eene zekere hoogte
in de ontwikkeling van hunnen geest gebragt hebben ,
maar die evenwel iu heigeen zij zeggen, dikwijls eene
in het oog vallende onkunde verraden , en daar in het
duister rondtasten , waar anderen in het volle licht wan-
delen. Zij hebben op geenen goeden grond gebouwd,,
hunne kennis is wankelend en onvolkomen.
Meu verdeelt de wetenschappen in algemeene of school-
wetenschappen , — in geene van welke de geleerde ecu
—-........