Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
aan de Akademie gestudeerd , maar niet op de regte
wijze; hoezeer betreur ik het, nooit over het gewigt den
schooljaren en het doel des akademielevens te hebben
nagedacht! Thans zijn deze voorbereidingsjaren vervlo-
gen, en ik sta daar als een onwetend, voor elk ambt on-
geschikt mensch, met schimp en schande beladen , voor:
mijne medemenschen ; mijne arme ouders hebbeu zich om
mij dood getreurd , mijn vaderland verstoot mij , ik kan
mij niet anders redden dan door in vreemde landen een
bekrompen bestaan te gaan zoeken. Ach, hebt medelij-
den met eeq' ongelukkige , wiens grootste misslag ge-
weest is , dat hij liglzinnig, onnadenkend eu zorge-
loos daarheen leefde; en indien gij zoons hebl, diei
dezelfde loopbaan zullen betreden, welke ik eens, met zul-
ke heerlijke vooruitzigten , betrad, ó , waarschuwt hen
toch op het nadrukkelijkst, het kostbare goed, den
tijd , zoo naauwgezet mogelijk te besteden : ó , prent
het hun toch vast en gedurig in , dat voor een' stude-
renden jongeling de school- en akademiejaren de ge-
wigligste tijdperken van zijn geheel leven zijn.'' — Deze
woorden van den armen jongeling maakten op ons al-
len een' zeer treurigen indruk, eu uwe moeder kwa-
men de tranen in de oogen. Wij stonden hem met eene
gift bij en lieten hem met de beste wenscheu en de wel-
gemeende vermaning gaan, dat hij in het vervolg den
tijd, dat kostbaar goed, zoo als hij zelf hem noemde,
beter zou leeren besteden en door uaauwgezetheid eu
vlijt het tot nu toe verlorene zou trachten in te halen.