Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-210
Maar , God dank , zoo erg is het toch op geene school!
Indien de knaap maar anders zijnen tijd niet misbruikt,
dan is hij niet gedwongen, zijne frissche en jeugdige
levenskracht door overmatig studeren te dooden, en
voor goederen van den geest een ziek ligchaam in te
ruilen: iedere goede school zal de uren van verpoozing
met die van inspanning op eene doelmatige wijze laten
afwisselen , en dit te meer , naar mate in nieuweren tijd,
zich luide stemmen hebben doen hooren , dat men van
den studerenden jongeling geene al te groote geest-inspan-
ning moest vorderen. — Wat meer is , de schoolbezig-
heden nemen , (ik herinner u thans hetgeen ik u reeds
vroeger gezegd heb ,) slechts wanneer zij ter beschou-
wing nevens elkander geplaatst worden , zulk eene in
uwe oogen schrikwekkende en den moed benemende
gestalte aan : over de schooljaren verdeeld en bij op-
klimming , in volgorde van tijd, na elkander beschouwd ,
verliezen zij al het schrikbarende en worden in tegen-
deel aangenaam en uitlokkend. Daarenboven zijn er
nog verschillende middelen bij de hand, om de ware
werkzaamheid te bevorderen en te verligten, waarmede
ik u thans in de eerste plaats bekend maken wil. Het
aanwenden derzelve zal er wezenlijk toe bijdragen,
om uwe bedenkingen over de zwakheid en ongenoeg-
zaamheid der jeugdige kracht, ten opzigte der menig-
vuldige schoolbezigheden , uit den weg te ruimen; gij
zult met behulp derzelve weldra tot de troostrijke
overtuiging komen, dat men op de regte wijze niet