Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-209
met u te betreden, en u op dezen weg tevens op menige
kleinigheid opmerkzaam te maken, welker inachtneming
u voor uwe tegenwoordige behoeften van nut zijn kan.
Want, dat gij met uwe medescholieren er van over-
tuigd zijt, dat zonder noeste vlijt en ingespannen werk-
zaamheid het doel der school niet bereikt kan worden ,
hieraan twijfel ik geen oogenblik; maar of gij ook weet,
hoe de schoolvlijt bij iedere enkele bezigheid op de reg-
te wijze kan aangewend en bewaard worden , dit is
eene andere vraag , welker beantwoording voor ulieden ,
niet altijd ten minste , gemakkelijk is. Daarom zag ik
mij genoodzaakt in bijzonderheden te treden; immers
kan in het algemeeu eene naauwkeurige kennis van het
geheel niet dan door een behoorlijk inzigt ia deszelfs
bijzondere deelen verkregen worden. Maar misschien
vrees ik niet zonder reden , dat ik , door de beschou-
wing der verschillende bezigheden , waaraan een goed
scholier zijne vlijt wijden moet, bij u op nieuw de
bekommering heb opgewekt, welke gij reeds in een'
uwer vorige brieven niet kondet onderdrukken: name-
lijk , gij meent misschien , dat uwe kracht voor zulk
eene veelzijdige inspanning niet berekend is en noodza-
kelijk onder al die moeijelijke bezigheden zal moeten
bezwijken. Uwe bekommering zou volkomen gegrond
zijn, indien de studerende jongeling tot het treurige
lot veroordeeld ware, van al zijnen lijd aan de studiën te
moeten wijden , zonder een enkel oogeublik tot uitspan-
ning van geest en ligchaam te kunneu overhouden.
U