Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
tm.
10
zult gij schielijk hunne kwade tong tot zwijgen bren-
gen , en zult gij uit deze verstandige en van elke be-
leediging ver verwijderde handelwijze in het vervolg
de beste vruchten plukken : men zal hem leeren ach-
ten en beminnen, dien zij vroeger ongestraft meenden
te kunnen bespotten. Is het nogtans uw innig ver-
langen dat uit te spreken , wat geheel uwe ziel ver-
vult , kunt gij u nog niet aan uw stil studeervertrek
gevvennen en gevoelt gij u eenzaam en verlaten in het
midden der drukke en volkrijke stad, hebt gij behoefte
aan de toespraak van een' met u eensgezinden vriend :
wei nu , beproef u aan diegenen uwer makkers aan te
sluiten, van wie gij overtuigd zijt, dat zij het niet
zullen miskennen, als uw met heimwee vervuld hart zich
voor hen uitstort, en dat zij van dat geopenbaarde gevoel
geen misbruik zullen maken : maak ook gebtuik van het
gulle aanbod uwer leermeesters en neem deel aan het ge-
zellig verkeer met hunne familie ; maar bovenal, schrijf
vlijtig aan ons, uwe ouders, en vertrouw ons uwe ge-
dachten en gewaarwordingen. Reeds door het van u zei-
ven te verkrijgen , om over uwe tegenwoordige gemoeds-
stemming na te denken en uwe gedachten hieromtrent
op het papier te brengen , zal het u Ügter om het hart
worden: weldra zult gij de toekomst kalm en bedaard
leeren te gemoet zien, welke voor eiken braven eu
vlijtigen jongeling, en dus ook zeker voorn, eene me-
nigte zuivere genoegens in haren schoot draagt. —
Vaarwel I