Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-206
door wedcrkeerïgen tegenstand, en het hierop gegrond
bestrijden van vastgestelde stellingen , wetenschappelijke
onderwerpen van verschillende zijden te leeren beschou-
wen , aan onze kennis duidelijkheid en vastheid te geven ,
en alzoo eindelijk tot eenstemmigheid in onze oordee-
len en tot de kennis der waarheid te geraken ; zoo
moet toch hierbij alle ijdele woordenvitterij en zooge-
naamde sophisterij zorgvuldig vermeden worden, ter-
wijl tevens geen der disputerenden het doel, zijne tegen-
partij op eene humane wijze tot overtuiging te brengen ,
uit het oog mag verliezen. Daarom is het volstrekt
noodzakelijk, zich wel te wachten om in geenen
deele de wederzijdsche achting te kwetsen. Daarom
moet ook de in elk disputeer-gezelschap te kiezen prae-
ses naauwkeurig toezien , dat geen der redetwistende par-
tijen te zeer in drift gerake , en dat de geleerde strijd
nimmer tot personaliteiten vervalle , welke daarenboven
voor de wetenschap zelve van hoegenaamd geen belang
zijn. Eveneens mag geen der disputerenden al te hard-
nekkig zijne meening vasthouden, vooral indien hij
haar niet door stevige bewijsgronden vermag te verdedi-
gen , en moet, zoodra hij zich grondig wederlegd ziet,
zijne tegenpartij , zonder ontevreden of knorrig te wor-
den , de overwinning afstaan. Meermalen ziet men het,
dat jongelieden geene tegenspraak kunnen dulden en
dat zij , wanneer men hen tegenspreekt, liever het on-
derhoud geheel afbreken , dan van hunne bewering ook
slechts het geringste toe te geven. Zulke jongelieden mogen