Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-205
de wijze vermaning , welke Herder in zijn' Sophron
te dezen opzigte mededeelt. Nadat hij deze oefeningen
aan de jongelieden , die dc gymnasiën bezoeken , heeft
aanbevolen, zegt hij : «tenminste zij de eigene oefening
van sommige jongelieden hierop gerigt. In plaats van
gezelschappen te houden , waar men den tijd met roo-
ken en kaarts)ielen verspilt , kome men bijeen , om
gezamenlijk iets te lezen, elkander opstellen voor te
lezen , daarover wederzijds zijne aanmerkingen mede te
deelen enz. Het disputeren zal als van zelf daarmede
verbonden worden." En zoo kom ik op een ander ge-
deelte van onderlinge oefening , namelijk de disputeer-
gezelschappen. Wel is waar zijn deze eerst voor meer
gevorderden geschikt , en maken zij meer een gedeelte
van de studiën aan de hoogeschool uit , maar dit neemt
niet weg, dat vele jongelieden op des rectors school
dikwijls in staat zullen zijn, om ook hiermede reeds
een begin te maken, eu er groot nut uit trek-
ken zullen. Ik wil u daarom thans in het kort eenige
hoofdregelen te dezen opzigte aan de hand geven,
opdat gij, indien er op uw gymnasium jongelieden
gevonden worden , met welke gij zulke onderlinge oefe-
ningen eenmaal zoudt kunnen instellen, in staat moogt
zijn dit op eene gepaste wijze te doen : voor het overi-
ge zult gij uit deze opmerkingen, zoo al niet aan het
gymnasium, dan toch aan de Akademie uw voordeel
kunnen trekken , en daarom wil ik ze u niet onthouden.
Ofschoon het doel dezer oefeningen hierin bestaat, om