Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-204
Over de onderlinge repeteer-gezelschappen heb ik u
weinig mede te deelen ; bij dit gedeelte der zelfoefening
zijn bijna alle regelen van toepassing, die ik u in een'
mijner vorige brieven over het herhalen der schoollessen
heb opgegeven. Ook moet de daar te behandelen stof
steeds uit het gebied van de op school in het openlijk
onderwijs aangeleerde kundigheden gekozen worden :
zij zijn echter in zoo ver als bezigheden der eigen oe-
fening te beschouwen , als zij , zonder door de school-
wetten voorgeschreven te zijn , uit bet vrijwillig streven
van vlijtige jongelingen , om hunne geestkracht te vor-
men en te versterken , plegen voort te komen. Het
best zal men hierbij te werk gaan , zoo men een' op
school reeds behandelden schrijver , of het een of ander
gedeelte der zoogenaamde bijwetenschappen hiertoe be-
stemt. Een is dan examinator, en deze taak neme ieder
bij beurten op zich : niets toch doet ons dieper in den
geest en zin van een geschrift indringen , dan wanneer
wij anderen hierover moeten ondervragen en onderzoe-
ken of zij het gelezene begrepen en hoe zij het opgevat heb-
ben. Of men zich bij deze oefeningen van de latijnsche taal
bedienen zal , dit hangt gedeeltelijk van den aard der
stof, gedeeltelijk van de vorderingen, die men in de-
zelve gemaakt heeft, af ; het is in allen gevalle goed
tusschen beide ook hiermede eene proef te nemen ; daar
immers, gelijk bekend is, hij , die zich niet in bet
water begeeft, ook niet zal leeren zwemmen. Ik eindig
deze opmerkingeu over de repeteer-gezelschappen met