Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-202
tekst, óf over het algemeen in den aard der behandelde
stof gelegen zijn, en welke het zelfs de grootste taal-
kenners moeite kost te overwinnen. Stuit men op zoo-
danige moeijeiijkhedeu , dan is het altijd beter , vreemde
hulp te zoeken, dan zich zelven al te lang met der-
zelver wegruiming te kwellen. Welk eene vreugde zult
gij gevoelen , wanneer gij aan het einde uwer akade-
mie-jaren het voorgestelde doel zult bereikt hebben,
hetwelk ieder studerend jongeling zich tot een' heiligen
pligt maken moet. En ik vorder niet te veel ; het zal
door een naauwgezet en stipt gebruik van het schoolon-
derwijs te maken, vervolgens door een vlijtig bijwonen
der voorlezingen aan de Akademie , gepaard met eene
onafgebrokene zelfoefening en een steeds voortgezet lezen
in de vrije uren, zeer zeker bereikt worden. — Voor
een' misslag wil ik u thans nog waarschuwen ; name-
lijk voor eene al te groote veelzijdigheid en het schade-
lijke dooreenmengen van vreemdsoortige lektuur. Ook
op vele scholen heerscht deze verderfelijke gewoonte:
de scholier moet zoo veel mogelijk de werken van ver-
schillende schrijvers leeren kennen ; ten laatste heeft hij
van allen een brok gelezen , maar kent er niet een ; hij
bezit van alles iets, maar van het geheel niets. En
even nadeelig is zulk eene handelwijze bij het lezen
voor eigen oefening. Ieder weetgierig jongeling moet
zich schamen , een boek, dat hij eens begonnen is te
lezen , onuitgelezen weder te laten liggen. Opdat hij
echter gcene ongepaste keuze doe en werken neme , die