Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-197
Hier moest ik. den man , wiens hart zoo zeer van weet-
lust brandde, aan het mijne drukken , en hem beken-
nen , dat ik bijna denzelfden weg sedert mijn veertien-
de jaar bewandelde. En gij , geliefde jongelieden ,
zorgt , dat gij ook eens om dezelfde reden omhelsd-,
moogt worden. Vergeet den dansmeester Aubin niet,
die geen' tijd en geen geheugen, en tocb zoo groote
tennis bezat ! — Vergeet gij hem, dan blijft u uit
eene geheele u door den geest zwevende akademie-bi-
bliolheek , niet zoo veel bij , als in den wijdloopig ge-
schreven catalogus is opgenomen. — De vloed der
boeken loopt af, laat slechts eenig slijk achter , over-
stroomt vervolgens weder uw geheugen , en na deze ebbe
en vloed staat in uwe ziel geene enkele wél ontlokene
plant daar, maar is zij eene dorre zandwoestijn. — Re-
peteren kunt gij dan volstrekt niet; of gij zoudt ten
minste het oude boek weder op nieuw moeten lezen, en
dus zoo wel hetgeen vergeten als onthouden is, beide
weder herhalen , terwijl gij in denzelfden tijd een ge-
heel nieuw werk hadt kunnen doorlezen. Ten laatste
zult gij ter herhaling van het eens gelezeue gewis
de herhaling van uw leven noodig hebben. — Om kort
te gaan, vergeet wat gij wilt , slechts dit mijn verhaal
niet!"
Men kan bij bet excerperen op verschillende wijze te
werk gaan. Het minst raad ik aan , om onder het lezen
de plaatsen, die wij ons voor de toekomst willen bewa-
ren , terstond op te schrijven. Men moet dan te dikwijls