Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-192
reeds gevormd , dat wij riet zelden een hoek in het eerste
halfuur al aanstonds ter zijde legden , als niets leerzaams
noch smaakvols bevattende. Wacht u dus, waarde
Zoon, voor zulke op zijn best eenig onderhoud ver-
schaffende boeken ; want een jongeling moet, ik her-
haal het, slechts om kundigheden op te doen, niet
enkel vermaakshalve , lezen, Hoe veel beter is het
dan nog, in weer en wind maar te gaan wandelen,
dan de vrije uren met zulke schrale, onbeduidende
lektuur door te brengen; hoe gemakkelijk zal men ,
door zich hierin toe te geven , tot het verderfelijke veel-
lezen vervallen en langzamerhand, door deze kwaal ,
den studerenden jongelingen dikwijls eigen , naar ligchaam
en ziel geheel bedorven worden. — In latere jaren zal
er gelegenheid genoeg zijn , ledige uren tot uitspannings-
lektuur te vinden , maar de wakkere jongeling mag er
nog niet aan denken , om in den zaaitijd van zijn le-
ven reeds zoete vruchten te willen plukken.
Een voortreffelijk middel, om de zelfwerkzaamheid
bij het lezen te bevorderen en het nog nuttiger en aan-
genamer te maken, is het zoogenaamde excerperen.
Het bestaat daarin, dat men de schoonste en treffend-
ste plaatsen van een werk in daartoe bestemde boekjes
afzonderlijk opschrijft, of uit werken van bijzonder
gewigt vollediger uittreksels maakt. Reeds door het
enkel opschrijven prenten zich de denkbeelden van
den schrijver vaster in het geheugen , dan bij eene
bloote lezing, en zulke verzamelingen kunnen ons nog