Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-190
jelijken inboud meer tijd tot lezen vordert, dan een
geschrift, waarin ons reeds Lij den eersten blik alles
gemakkelijk en verstaanbaar voorkomt. — Reeds vroeger
LeL ik u , toen ik over eene goede voorLereiding voor
de klassieke scLrijvers , die in de scLool LeLandeld wor-
den , gesproken LeL , Let luide lezen der griekscLe en
latijnscLe taak aanbevolen. Denzelfden raad geef ik
u ook tLans ten opzigte van Let lezen in de moeder-
taal. Het is ongelooflijk Loe veel het luide lezen tot eene
meer duidelijks voorstelling en tot versterking der in-
drukken kan bijdragen ; daarenboven wordt de smaak
er zeer door gevormd en is het de beste voorbereiding
voor Len , wier werkkring Let eens zal medebrengen ,
om in Let openbaar te moeten spreken. Het is te be-
treuren , dat vele jongelieden deze" oefening geheel ver-
waarloozen, zoodat zij óf dikwijls verlegen staan, wanneer
zij verzocht worden om het een of ander voor te lezen,
óf, indien zij dit al niet kunnen weigeren , wegens hun
rammelen en radbraken der woorden door hunne hoorders
onmogelijk verstaan kunnen worden. Van ieder, die op
eene beschaafde opvoeding aanspraak maakt, is het toch
niet te veel gevergd, dat hij ten minste zijne moeder-
taal verstaanbaar en duidelijk leze en wel spreke ;
maar hoe veel te meer nog van hem , die eens geroe-
pen zal worden , om anderen in die taal voor te lich-
ten of te overreden. Over Let algemeen wordt ook op
de scLolen op deze kunst van wel te spreken veel
te weinig acLt geslagen , en ik stem geLeel in met