Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
in Lel gewoel der wereld ligt mogelijk is — u zeil'
vergetend , onverschilliger dreigt te worden in het oor-
deel over regt en onregt, deugd en ondeugd; zij zal
uwen ijver in de dienst der wetenschappen aanwakke-
ren , en u tot eene onafgebrokene vlijt aansporen ; zij
zal u eindelijk , naast God en uw geweten , de zeker-
ste leidsvrouw op de dwaalwegen des levens worden.
Hoe toch is reeds niet zelden maar een enkel beeld
uit den buiselijken kring voor een gevoelig hart vol-
doende , om de edelste gewaarwordingen , de heilzaam-
ste voornemens in de ziel op te wekken en te verster-
ken. Denk maar eens, mijn Zoon, aan uvve goede moe-
der , herinner u met welk eenc opofferende liefde zij u
van uwe vroegste kindschheid af gepleegd en verzorgd
heeft, hoe uw geheel bestaan grootendeels alleen van
hare moederzorg afhing, hoe zij bijna slechts alleen
liet voorwerp uwer eerste gewaarwordingen en gedach-
ten was, en hoe zij ook nu nog de trouwe verzorg-
ster en beschermster van uw leven is, en hoe haar
hart steeds met teedere zorg voor zoo vele uwer be-
hoeften vervuld is : gij zoudt geen brave zoon zijn ,
indien het beeld uwer moeder u niet overal vergezel-
de , indien hare liefde op al uwe gedachten en ge-
waarwordingen , op de rigting van uw geheele leven
niet den heilzaamsten invloed uitoefende, en u niet
voor struikelen op de baan der deugd behoedde. Want
een zwaard zou hare ziel doorboren en onuitspreke-
lijke smart zou haar hart vervullen , zoo gij ooit zoudt