Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-187
knapen en aankomende jongelingen onmogelijk begrijpen
kunnen. Hoe menig' ijverig' scholier is de lust aan
lektuur door zulk eene ongelukkige keuze geheel vergaan!
Is men zoo ver gevorderd, dat men niet meer behoeft
te vreezen bij het lezen van nederduitsche werken op
duisterheden of andere moeijeiijkhedeu te zullen stooten ,
dan is het zeer raadzaam, om altijd met de beste werken
in ieder vak een begin te maken. Men loopt dan
geen gevaar zijnen smaak te bederven; daarenboven
zijn de beste schrijvers immers ook voorbeelden tot vor-
ming van den stijl , en maken het tevens onnoodig
ons lang bij minder goed geschrevene boeken te moeten
ophouden. — Een tweede regel, welks behartiging groot
nut aanbrengt, is deze, dat men, indien de hulpmid-
delen zulks toelaten , de werken , welke men over de
eene of andere wetenschap lezen wil, achter elkander
doorleze, zonder derzelver lezing door andere lektuur
af te wisselen. Slechts op deze wijze dringt men geheel
in het onderwerp in en leert, terwijl men den geest
der wetenschap, waarmede men zich bezig houdt, steeds
levendiger opvangt, het eene boek door het andere
verstaan en beoordeelen. Veel minder nut verschaft het,
wanneer men de eene week een werk over de geschie-
denis , de volgende een over taalkunde, en zoo ver-
der , doorleest en misschien na verloop van een half
jaar er eerst weder toekomt om een tweede historisch
boek ter hand te nemen. De indrukken , welke de
lezing van het eerste geschiedkundig werk in onze ziel