Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-186
geeft: «muUum, non multa" en Quinctiliann»
zegt: noptimis assuescendum est et multa
inagis quam multoru m lectione formanda
mens et ducendus color." Ik kan u geen' be-
teren raad geven, dan dezen: lees alleen bet beste en
voortreffelijkste, en maak u een plan , waarnaar gij bij
Let lezen te werk gaat, ten einde u voor en na met de
Leste voortLrengselen der nederduitsche letterkunde be-
kend te maken. Het ontwerpen evenwel van zulk een
plan is voor den studerenden jongeling niet zeer ge-
makkelijk. Immers kan het zonder kennis der vader-
landsche literatuur niet ontworpen worden , en deze
kennis kan men van een' scholier nog niet verlangen.
Het is derhalve volstrekt noodzakeiijk, dat in deze be-
langrijke zaak een deskundige vriend of de leermeesters
worden geraadpleegd, en deze zullen den leerling, bij
wien zij lust tot lezen ontdekt hebben , zeker hunnen
raad niet onthouden. Ik zal mij thans vergenoegen met
u slechts de hoofdregelen mede te deelen , die men bij
het maken van zulk een plan vooral in het oog moet
houden : eene hoofdzaak is bet, dat men in den beginne ,
wanneer men nog geene oefening in lektuur heeft en
men in de algemeene verstandsontwikkeling nog niet
zoo ver gevorderd is , dat men ook reeds moeijelijkere
zaken verstaan kan , zich slechts tot meer gemakkelijke
schrijvers bepale: want niets is nadeeliger dan bij het
! lezen den kring zijner verstandsontwikkeling te over-
schrijden , cn zich aan werken te wagen, welke wij als