Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
-178
zulk een' lust voor eigen studie gevoelen, dat zij daar-
om den noodigen tijd aan hun schoolwerk niet gunnen.
Ofschoon het, weliswaar, prijzenswaardig is, altijdbe-
zig te zijn, zoo zijn zij toch in vele opzigten te berispen.
Want hoe zal de school haar doel bij jongelingen berei-
ken , die wel altijd — misschien zelfs met groote zorg en
naauwgezetheid — werken, maar toch juist dat niet
doen willen , wat, naar het oordeel hunner leermeesters,
Toor den trap vau ontwikkeling, waarop zij staan, het ge-
schiktste is? Het beste is verreweg, dat school- en bij-
zondere vlijt steeds in juiste verhouding tot elkander
staan, en dat deze aanvult en volmaakt, wat door gene
niet verkregen en bereikt kan worden.
Ofschoon , zoo als ik reeds aanmerkte, bijna alle voor-
werpen der schoolvlijt ook bezigheden voor de bijzon-
dere vlijt worden kunnen , zoo kent de studerende jon-
geling toch nog eenige andere soorten van werkzaamheid,
welke, vooral ook , omdat zij na moeijelijken arbeid als
verpoozingen zijn aan te bevelen , geheel eigenaardig
voor eigen studie geschikt zijn. Hiertoe behoort in de
eerste plaats een doelmatig en geregeld lezen van goe-
de nederduitsche, of ook van gemakkelijkere grieksche
of latijnsche klassieke schrijvers, of wel vau in nieu-
were talen geschreven boeken ; hiertoe behooren vervol-
gens voor meer gevorderden wetenschappelijke bijeen-
komsten met niedescholieren in den vorm van zooge-
naamde repeteer- of disputeer-gezelschappen. In deze en
dergelijke bezigheden , waartoe, behalve de overige vrije