Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
schen , die in landen , verre van den geboortegrond ver-
wijderd , bet geluk huns levens vonden , het smachtend
verlangen niet kunnen onderdrukken , dat hunne oogen
daar, waar zij het eerst het levenslicht aanschouwden ,
ook den stillen slaap des doods mogen insluimeren. —
Deze innige verknochtheid aan den geboortegrond , die
zoete herinnering aan de jaren der kindschheid en aan
al diegenen, die uwen eersten levensmorgen met hunne
trouwe liefde verhelderden , vergezelle n dan ook, waarde
Zoon , uw geheele leven door. O, de gedachte, dat daar
in gindsch afgelegen dorpje, dat thans het voorwerp van
uw stil verlangen is, zoo velen ïeven , die in n en in
uw geluk het hartelijkste deel nemen , aan wie gij
geene grootere vreugde verschaffen kunt, dan ernstig
te streven om het doel, hetwelk gij zoekt te bereiken,
dagelijks nader te komen; de gedachte, dat het minnende
ouders en broeders en zusters, dierbare bloedverwan-
ten en vrienden zijn , die met innige deelneming al
uwe schreden nagaan , u dagelijks in hun vroom gebed
gedenken , en wien het welgelukken uwer pogingen
het schooïiste geluk des levens zal aanbrengen; ein-
delijk , de gedachte , dat gij alleen door het getrouw
nakomen van hetgeen gij te huis beloofdet, de regie
dankbaarheid voor zoo veel trouwe liefde, voor zoo
veel opoffering , voor zoo veel moeite en zorgen beloo-
nen kunt; ó, deze gedachte zal ook u aanvuren, zoo
als zij reeds zoo vele voortreffelijke zonen heeft aan-
gevuurd ; zij zal u waarschuwen , als gij — hetgeen