Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
gij u niet te bekommeren, mits gij uwen tijd maar niet
in ledigheid doorbrengt, en steeds het doel der school
voor oogen houdt: want hij die bij voortduring en steeds
met de behoorlijke zorg en naauwgezetheid werkt, die
werkt ook veel.
Ik heb tot nu toe over de schoolvlijt met u gespro-
ken , dat is over die werkzaamheden, welke een vlijtig
scholier te verrigten heeft, vooral met betrekking tot
het openlijk onderwijs in de school en tot het wel be-
werken der taak, die hem door zijne leermeesters
wordt opgegeven, Eene wel ingerigte school mag
evenwel niet al den tijd voor het eigenlijke schoolwerk
in beslag nemen; ieder scholier moet dagelijks eenigen
tijd vrij hebben , dien hij gedeeltelijk tot wandelen en
andere doelmatige uitspanningen , gedeeltelijk tot eigene
zelfoefening besteden moet. Het is alzoo noodig, dat ik
u nu ook mijne gedachten over de eigenlijke bijzondere
vlijt van een' goed scholier mededeel, waaronder ik die
werkzaamheid van denzelven versta, welke hij , onaf-
hankelijk van hetgeen de school vordert, evenwel dik-
wijls in betrekking op haar , uit eigen lust en naar ei-
gen zin voor de vorming van zijn' geest aanwendt. Voor-
dat ik echter verder ga , moet ik hier opmerken , dat de
beide begrippen van school- en bijzondere vlijt in het
leven meermalen gepaard gaan en niet wel kunnen
gescheiden worden, en dat niet zelden eene en de-
zelfde bezigheid , van den eenen kant beschouwd, tot
de schoolvlijt gebragt, even als zij, van den ande-