Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
orde en regel te gewennen; vooral kan iedere inrig-
ting van onderwijs van hare kweekelingen de stiptste
orde verlangen, dewijl een scholier, indien hij ge-
zond en meester van zijnen tijd is, zich door niets
mag laten terughouden, om zijn werk op den behoor-
lijken tijd te vervaardigen. Ik hoor u vragen, hoe het
mogelijk is zijne taak , op het uur af, steeds behoor-
lijk gereed te hebben , daar men toch vooraf niet be-
palen kan , hoe veel tijd men tot het vervaardigen
van het een of ander werk noodig heeft? Ik ant-
woord : dit is mogelijk door eene doelmatige ver-
deeling van den tijd en door naauwgezet het eenmaal
ontworpen plan van werken op te volgen. Daar ik
mij echter voorgenomen heb, over dit voor den school-
tijd niet alleen, maar ook voor het geheele leven zoo
gewigtig ondervverp , u later mijne opmerkingen in het
bijzonder op te geven , voeg ik hier thans niets meer
bij , maar verschuif hetgeen ik u hierover nog op
het hart wil drukken , tot die gelegenheid.
Ten slotte kan ik niet nalaten , u ten opzigte van het
schoolwerk nog dezen regel aan te bevelen : beter weiuig
en goed , dan veel en slecht. Deze gulden regel is , ge-
lijk de voorgaanden, ook wel geldig voor het geheele
leven , maar hij moet vooral door de jeugd worden ter
harte genomen , want , wee den jongeling , die zich
reeds op school aan vlugtig en oppervlakkig werken ge-
wend heeft; wee hem , zoo hij slechts in de hoeveel-
heid , en niet in de hoedanigheid , den maatstaf van zij-