Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
wijze, hoe zij moeten worden ingerigt , breedvoe-
rig te handelen , daar in dit opzigt veel van de opge-
gevene vragen zelve afhangt. Eén hoofdregel voor
allen acht ik evenwel niet ondienstig bier nog bij te
Voegen : wees kort in uwe antwoorden , dat is beant-
woord niet meer dan er gevraagd wordt. Alle over-
tollige breedvoerigheid is altijd af te keuren, maar
vooral in deze oefeningen verraadt zij .dikwijls opper-
vlakkigheid en onnaauwkeurigheid, welke men onder
een' vloed van niets beteekenende en den cardo quae-
stionis volstrekt niet aanroerende woorden tracht te
verbergen.
Eindelijk kan ook het maken van kleine poëtische
proeven in de latijnsche taal onder de oefeningen
der schoolvlijt gerekend worden. Vooral aan hen, die,
met eene rijke verbeeldingskracht begaafd , een' dichter-
lijken aanleg hebben , en reeds smaak vinden om kleine
gedichten in de moedertaal te vervaardigen en hierin
niet ongelukkig slagen, zullen deze oefeningen, op
eene gepaste wijze in het werk gesteld , veel nut eu
voordeel kunnen aanbrengen. Tot die oefeningen breng
ik het zoogenaamde rangschikken van versus turbati,
het overbrengen van het eene metrum in het ander ,
vervolgens het in dichtmaat terugbrengen van eenige
plaatsen uit dichters , die zonder dichterlijken tooi in
eenvoudig proza wafen opgegeven ; hij , die eenigen
aanleg heeft voor de edele dichtkunst, zal op deze wijze
het best voorbereid worden , om ook zijn gevoel in de