Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
hetzij de laatste straal der ondergaande zon aan den
verren horizon glimt, of de maan haar' bleeken glans
op de aarde doet nederdalen, hetzij de aangename zon-
neschijn de velden koestert , of regenvlagen uit onheil
dreigende onweerswolken nederstorten, —die heerlijke ,
eeuwige schepping Gods is het verhevenst gedicht, dat
met altijd nieuwe kracht tot ons spreekt en de geheele
ziel van den braven, onbedorven mensch in aanhou-
dende beweging brengt en tot edele gedachten opwekt.
Daarom maak ik er geene zwarigheid in , om u het
stil en oplettend gadeslaan der natuur op wandelin-
gen of kleine voetreizen , als een middel ter bevorde-
ring van het denken, aan te bevelen. Daarenboven
bezit eene naauwkeurige beschouwing der natuur vele
andere voordeden ter veredeling en beschaving van
uwen geest; hoor, hoe de menschkundige Vosmaer (*)
hierover oordeelt: »In den omgang der Natuur ver-
krijgt men eenen geest van waarnemen , die van alles
partij trekt; in de beschouwing van hare schatten ,
worden de zintuigen gescherpt, zoodat niets hun ont-
snapt."
Indien gij dan, volgens de u hier medegedeelde op-
merkingen , uw denkvermogen tracht te ontwikkelen en
te versterken, dan zult gij het nut dezer oefeningen
in korten tijd op eene in het oog loopende wijze, bij
(*) Redevoering over de waarde der natuurkunde voor den
mensch als mensch ; in deszelfs nagelaten letterarbeid. Dl. I. bl. 16.