Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
u volstrekt nieuw leven , behoeft te beginnen : anders zou
uvve opvoeding , dat ik hier niet onderstel, jammerlijk
verwaarloosd zijn. Dan waart gij nu reeds onder de
slavernij dier vijandin van alle deugd, de luiheid, de
trage vadzigheid , die der menschen edelste krachten ,
alle drijfveren van eer en deugd verlamt, en hare ver-
laagde , verachtelijke slaven onherstelbaar bederft. Neen,
gij zijt min of meer aan eene dagelijksche gezette werk-
zaamheid gewoon. Waarom zoudt gij dan , hetgeen gij
waart cn deedt , zoo lang gij als kind onder het
bestuur van anderen leefdet, u zclven nu niet uit eige-
ne beweging tot wet kunnen stellen ?'' Vergelijk met
deze heerlijke denkbeelden , hetgeen ik reeds in een'
mijner vorige brieven over de werkzaamheid in het al-
gemeen, als een noodzakelijk vereischte ter bereikiug
van het doel der school gezegd heb.
De vijf zintuigen , die vijf vensters , zoo als eene turk-
sche spreuk zegt , waardoor de ziel de buitenwereld be-
schouwt, bieden ongetwijfeld de meeste stof tot zelfden-
ken aan. Daarom is het de pligt van ieder studerenden
jongeling , de ontwikkeling van het lagere kenvermogen
of der zintuigen ter harte te nemen. Het is ongeloofelijk
tot welk eene fijnheid en volmaaktheid de zintuigen
kunnen ontwikkeld worden ; dit bewijst het oog van
den schilder , het fijne oor van den toonkunstenaar,
het gevoel van den blinde , hetwelk dikwijls voorwer-
pen bemerkt, waarvan de ziende zich door betasten niet
de minste kennis verschaffen kau.
'---- —