Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
genheid , om u nog verder in de reeds aangeleerde nieu-
we talen te oefenen, en gij zijt dus in de onmogelijk-
heid het slechte voorbeeld van vele jongelieden te vol-
gen , die bij het bezoeken der latijnsche scholen geheel
en al verwaarloozen om de nieuwe talen te onderhou-
den en verder te beoefenen. Zulke jongelieden zijn
zeer te berispen , en het is geenszins aan de school ,
waar de nieuwe talen niet geleerd worden , maar aan
hunne eigene vadzigheid en onverschilligheid te wijten,
dat zij het aangeleerde weder vergeten. Hij toch, wien
het om wetenschappelijke beschaving te doen is , en die
zich niet uit dwang, maar uit liefde tot de studie aan
dezelve wijdt, zal tijd en gelegenheid genoeg vinden,
om het vroeger geleerde te onderhouden en verder aan
te kweeken. — leder studerend jongeling zoeke alzoo,
ten minste in de fransche en hoogduitsche taal, zoo veel
bedrevenheid te verkrijgen , dat hij zich met eenige
gemakkelijkheid in die talen weet uit te drukken , en
hij zal in latere jaren dikwijls gelegenheid hebben ,
zich te verheugen, dat bij de nieuwere talen niet ver-
waarloosd heeft en er zich eene gemeenzaamheid mede
heeft eigen gemaakt, welke, helaas ! vele studerende jon-
gelingen zelfs in het fransch niet eens bezitten. — In
het grieksch te kunnen stellen, mag wel een groot ge-
noegen verschaffen , maar zal trouwens slechts door wei-
nige uitstekende vernuften, die zich uilsluitend aan de
studie der philologie wijden , bereikt kunnen worden.
Naar mijn inzien , moogt gij u tevreden stellen , indien gij