Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
i> Men duide het mij uiet ten kwade, dat ik op een la-
tijnsche school het vervaardigen van hollandsche opstel-
len wil invoeren. Immers wel te leeren denken is toch
de bron en het beginsel om wel te leeren schrijven.
De moedertaal is voor de uitdrukking de gemakkelijk-
ste. Men vange dus in deze taal aan denkbeelden bij-
een te voegen ; men zal naderhand , als men in het latijn
eene genoegzame kennis heeft, met mindere moeijelijk-
heden hebben te worstelen." Dit laatste , namelijk eene
genoegzame kennis der taal, is een volstrekt noodzake-
lijk en onmisbaar vereischte voor ieder , die eigeu be-
werkte opstellen in eene vreemde taal beproeven wil.
Zijne gedachten moeten zich gemakkelijk in de vreemde
denkbeelden laten kneden , dat is hij moet in de vreem-
de taal hebben leeren denken. Tot zulk eeue bedrevei-
heid in het gebruik eener vreemde taal te geraken , is
zonder twijfel met vele zwarigheden verbonden , en b,er
vooral zal bet oude gezegde: » fiixUtuv Xu/ifidvfig oix
ajfv jroiAöi» nrórw»," te regt van toepassing zijn : al
wie zich evenwel in die oefeningen der schoolvlijt,
waarover ik in mijn' vorigen brief, vooral ten opzigte
van het aanieeren der oude talen , gesproken heb,
door een' vasten en aanhoudenden ijver eenige bedre-
venheid heeft eigen gemaakt, dien zal het niet te moei-
jelijk vallen zich tot een' boogeren trap van taalkennis
te verheffen , en alzoo een veld te betreden, dat hem eene
ongedwongene en vrije beweging aanbiedt en waarop
de studerende jongeling zich eerst waren roem verwer-