Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
er niet zelden met moeite toe te brengen , een opstel te ma-
ken ; zij stellen deze voortreffelijke oefening , die bun ,
juist omdat zij de inspanning van alle krachten van den
geest vordert, moeijelijker dan eenige andere toeschijnt,
en het ook werkelijk is , gedurig uit en toonen daar-
door , dat het verzuim , waarover Cicero door de bijvoe-
ging nquod minime facimus" in zijn' tijd reeds
klaagde , ook heden nog plaats grijpt. Maar genoeg hiervan;
liever wil ik u , waarde Zoon , thans zoeken mede te dee-
len, wat ik zelf ten opzigte van het maken van eigen
zelfbewerkte opstellen in het algemeen, en over de wijze hoe
men bierbij te werk moet gaan in het bijzonder , door
eene veeljarige ondervinding als doelmatig bevonden heb,
en hetgeen ik hoop dat ook u tot regel dienen zal. Ik
ben van uwen ijver voor de vorming van uwen geest
te zeer overtuigd, om niet te gelooven , dat gij ook deze
welgemeende raadgevingen gaarne en gretig zult behartigen.
Vooreerst iets over de vraag: wanneer moet de scholier
beginnen , zijne geestkrachten in het maken vau eigen
zelfbeweikte opstellen te beproeven? Ik meen u deze
vraag daarom te moeten beantwoorden, dewijl ik dik-
wijls opgemerkt heb , dat jougelieden , door te vroeg,
dat is zonder de noodige kundigheden verkregen of an-
dere oefeningen in het werk gesteld te hebben , tot het
bewerken van eigen opstellen gebragt te worden , alle
lust tot deze nuttige bezigheid verliezen. Ten opzigte
alzoo van de moedertaal, zal het noodig zijn reeds eene
menigte taal- en stijloefeningen in den eugeren ziu —