Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
gedacbten hierbij in aanmerking komen, en dat alle
krachten yan onzen geest op eene zeer nuttige wijze er
door in beweging worden gebragt. Want alleen datgene,
waarvan men zich eene heldere voorstelling gemaakt heeft,
kan in een' behoorlijken vorm worden uitgedrukt, en
terwijl wij trachten onze schriftelijke opstellen de hoogst
mogelijke volmaaktheid te geven, ontstaat er een voort-
durend , de krachten der ziel immer opwekkend , stre-
ven , om zich ideën te vormen en ze zoo duidelijk
mogelijk uitte drukken. Daarom zegt de voortreffelijke
Joh. von Muller in zijne verhandeling over de studie
der wetenschappen : » onze gedachten zweven zoo lang in
een ijdel duister rond , totdat wij ze uitspreken of op-
schrijven , en wij weten eigenlijk slechts zoo veel als wij
duidelijk zeggen kunnen."
Ofschoon het nu geen verder betoog behoeft, dat het
maken van eigen opstellen eene zeer nuttige oefening is,
zoo kan men toch niet ontkennen , gelijk ik boven reeds
aanmerkte , dat dit gedeelte der schoolvlijt niet overal
met de noodige opmerkzaamheid behandeld, ja meestal
I geheel verzuimd wordt. Cicero's bekend gezegde : »Ca-
put rei est, quod minime facimus, qttam plu-
rimum scribereschijnt niet altijd behartigd te
worden , hetgeen des te vreemder is , omdat het school-
onderwijs zulk eene rijke stof aanbiedt, die tot schriftelijke
bewerking zeer geschikt is. Evenwel is dikwijls de schuld
van het verwaarloozen dezer nuttige oefening geenszins in de
schoolinrigting zelve te zoeken. Zelfs knappe scholieren zij»