Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
houdeu alle kraclileii der ziel bezig, zij scherpen het
verstand, zij veredelen het gevoel voor bet schoone,
ja, zij werken zelfs voordeeiig op den wil , daar zij
ons tot standvastigheid en volharding aanzetten ; want
goede vertalingen zijn niet gemakkelijk en vereischen
vele inspanning. Zij zijn een voortdurende strijd met
den vorm en noodzaken ons tot veelzijdige proefne-
mingen , om de vreemde denkbeelden even zoo duide-
lijk , zoo schoon , zoo volledig in de moedertaal uit te
drukken ; zij zijn echter ook een voortreffelijk middel,
om de kennis in de ziel te bevestigen en onze eigene
denkbeelden in schoone vormen te leeren inkleeden. Al-
wie zich met de onschatbare werken der Oudheid gemeen-
zaam wil maken , die beproeve vertalingen er van te
maken : hij zal bij dezen arbeid eene innige gemeenschap
met de verhevene geesten van vroegeren tijd aanknoo-
pen , en in hunne wijze leeren denken en spreken. —
En welk een genoegen verschaft bet, door eigene kracht
aldus in de stille werkplaatsen van den geest dezer
in hunne soort onovertreffelijke schrijvers ingedrongen
te zijn, aan hen hunne eigenaardigheden alzoo te heb-
ben afgezien , dat men in staat is hunne gedachten in eene
vreemde taal over te brengen ; de bloemen , waarmede
zij zich versierden, in nieuwe geurige kransen te
vlechten. Verschaft het reeds vreugde , de trekken eener
schilderij zoo getrouw weder te geven , dat uit de kopij
de schoonheid en bevalligheid van het origineel blijk-
baar is , hoe veel grooter zal onze vreugde zijn, wan-