Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
tieivde brief.
Ofschoon gij , waarde Zoon ! volgens eene uitdrukking
in uwen gisteren door mij ontvangen brief, mijn ge-
voelen wenschtet te vernemen over de wijze, waarop
een scholier de voor de eigenlijke zelfoefening overblij-
vende uren bet doelmatigst zal kunnen besteden , zal ik
toch, indien ik aan de tot nu toe in mijne mededee-
lingen gevolgde orde getrouw blijven wil , he-
den uwen wensch nog niet kunnen bevredigen. Even-
wel vermoed ik , dat ik in dezen brief zaken zal aan-
roeren , die gij tot de zelfoefening schijnt te brengen.
Immers zoo gij onder deze benaming alle die bezighe-
den wilt zamenvatten , die aan de huisselijke vlijt van
den scholier zijn overgelaten, dan kunnen de oefeningen ,
waarover ik thans spreken zal, tot eigen studie gere-
kend worden. Maar zij zijn schooloefeningen in den
eigenlijken zin des woords , d. i. de vorderingen in de
schoolwetenschappen zijn ten deele van haar afhanke-
lijk, ook worden zij door de schoolwetten voorgeschre-
ven en staan onder het opzigt der onderwijzers: daar-
om moeten zij , volgens de in mijnen voorlaatsten brief
vervatte opmerking, onder de bezigheden van de ware
schoolvlijt gerangschikt worden , al worden zij ook te
huis als schrijfwerk vervaardigd en gedurende het open-
lijk onderwijs slechts nagezien en beoordeeld. Indieu