Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
bij te laten gaan ; vooral omdat het niet te doen is ,
in den schooltijd zelven al het geleerde van
dien dag te hei halen. Op vele scholen schijnt echter
dit repeteren veel te veel verwaarloosd te worden ,
terwijl ik het zeer wenschelijk zoude achten , dat alle
onderwijzers , het nut hiervan inziende, ten minste
eenige uren in de week van den schooltijd konden af-
zonderen , bij voorbeeld des zaturdags, om het in
die week behandelde nog eens met hunne leer-
lingen te doorloopen. Zulk eene loffelijke gewoonte
zoude ook nog dit bijzonder voordeel hebben , dat zij
de dagelijksche repetitie bevorderde, want des zatur-
dags zou het dan , bij de eerste vragen dadelijk blij-
ken , wie getrouw of nalatig in het repeteren geweest
was , en er zou geen beter middel zijn om de vlijtigcn
van de tragen te onderscheiden dan dit wekelijksch on-
derzoek. Zoo als thans bij ons de schooltijd verdeeld
is , is het de pligt van iederen leerling den woensdag- en
zaturdag middag tot het naauwkeurig repeteren te beste-
den. Vallen langere rustpunten der gewone schoolbe-
zigheden in , dan kan ook een groot deel van den daar-
door gewonnen tijd zeer doelmatig tot herhaling besteed
worden. Geen goed scholier zal de vakantiën voorbij la-
ten gaan, zonder óf eenen vroeger gelezen schrijver nog
eens te repeteren en vooral met betrekking tot de moei-
jelijkere plaatsen nog eens naauwkeurig na te lezen ,
of het in het afgeloopen halljaar behandelde uit de zoo-
genaamde bijwetenschappen op nieuw door te werken.