Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
zelfstandig bijeenvoegt, zal zich op deze wijze een vol-
doend overzigt van den gang der wereldgebeurtenissen
verschaffen. Zoo handele hij eerst met kleinere ligt te
overziene gedeelten , voor en na neme hij grootere
tijdperken bij elkander, en zoeke ten laatsten geheele
afdeelingen zich op deze wijze levendig voor te stel-
len. —
Hier doet zich de vraag op, wanneer en hoe dik-
wijls men herhalen moet ? In alle geval zoo dikwijls
als men er tijd toe vinden kan , zonder andere bezig-
heden te verzuimen. Onze groote W yttenbach prijst,
in de voorrede voor zijne Selecta principum hi-
storie orum, welke ik hoop, dat gij reeds meermalen
gelezen zult hebben, daar zij zulke voortreffelijke raad-
gevingen voor eene grondige studie der klassieke talen
bevat, ook de repetitiën als een voornaam middel aan ,
om groote vorderingen in de kennis dier talen te ma-
ken; maar zegt hij : modo sit vera repetitie,
id est, saepius repetita et iterum iterum-
que instaurata. Hiertoe verlangt hij eene viervoudige
herhaling, namelijk eiken dag herhale men de taak van
dien dag , bij het eindigen van de week de taak van die
week, elke maand wederom de taak der geheele maand en
ten laatsten den geheelen cursus , dien men in het afge-
loopen halfjaar behandeld heeft. — Maar kan men zich
aan zulk eene vaste orde niet houden , dan is het toch
zeer nuttig en hoogst noodzakelijk geen' dag zon-
der herhaling van het op denzelven geleerde voor-