Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
nen onderwijzer, maar zich zeiven het grootste nadeel
berokkenen. En daarenboven toonen zij zich als zeer
ondankbare scholieren en geven hunnen medescholieren
een slecht voorbeeld , om nog niet eens te gewagen van
de ongunstige meening, die zij door hunne onoplet-
tendheid en nalatigheid van zich doen opvatten. Het
valt niet te ontkennen , dat niet alle onderwijzers even-
zeer door echte wetenschappelijke kennis en geschiktheid
voor het geven van onderwijs uitmunten : maar dit blijft
evenwel ontegenzeggelijk waar, dat ieder onderwijzer,
wanneer hij zijne betrekking maar met ware getrouw-
heid en stipte naauwgezetheid waarneemt, voor zijne
scholieren nuttig zijn kan , en daarom met alle regt aan-
spraak mag maken op hunne door aandacht en andere
schooldeugden zich openbarende dankbaarheid.
Ik heb in hel voorbijgaan reeds enkele malen van de
herhalingen gesproken. Ook zij zijn , niet minder dan
de voorbereiding voor- en de opmerkzaamheid geduren-
de het onderwijs , een noodzakelijk vereischte voor de
ware schoolvlijt, en bieden aan de werkzaamheid van
den studerenden jongeling een zeer ruim veld aan. En
dewijl het herhaald bewerken van voorstellingen en on-
derwerpen , die men reeds vroeger begrepen heeft, en het
bepaald vertoeven bij dezelfde woorden en denkbeelden
voor den levendigen geest van den voorwaarts strevenden
jongeling niet zelden iets lastigs en vervelends heeft,
daarom zijn het juist deze herhalingen , waarbij zich de
volhardende vlijt van jongelieden in het schoonste licht
9