Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
naar ligchaam en ziel gezonden jongeling te vormen. En
zelfs nu gij reeds ten deele aan de moederlijke zorg en het
vaderlijk oog ontwassen zijt, staan uwe ouders u nog
minnend op zijde en willen u door goeden raad en welge-
meende vermaningen in uw edel pogen ondersteunen , op-
dat gij het pad , dat u tot het heiligdom der wetenschap-
pen voeren zal, met ijver betreden 5 met vrucht bewande-
len en met eere afleggen moogt. Uwen vader mogt dat
geluk niet te beurt vallen. Gij weet immers, hoe mij,
juist toen ik naar A. ter school zoude gaan, mijn dierbare
en voor het welzijn zijner kinderen zoo zorgdragende
vader door den dood ontrukt werd , en hoe nadeelig deze
treurige gebeurtenis voor mijne wetenschappelijke vor-
ming geweest is. En toen ik in het vervolg alleen en
hulpeloos onder vreemden leven moest, hoe grievend
gevoelde ik toen niet het verlies van den besten vriend,
hoe dikwijls verlangde ik niet vurig naar zijne trouwe
raadgevingen, die mij zeker vele bittere ervaringen
zouden bespaard hebben! Uw goed hart, mijn Zoon,
de liefde voor uwe ouders, waarvan gij ons reeds de
schoonste blijken gegeven hebt, doet ons hopen, dat gij
de vermaningen , welke wij u in onze brieven van tijd
tot tijd geven zulleu, ook ter harte nemen, en dat gij
daarnaar uw leven en uwe daden inrigten zult. Wel is
waar, ik mag hopen, dat uw waardige leeimeester,
onder wiens leiding en opzigt gij van nu af het naast
staat, geene gelegenheid zal laten voorbijgaan , u goede
levensregelen mede te deelen , uwen ijver te leiden,