Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
ven. Te veel op te schrijven heeft, behalve bet reeds
genoemde , ook nog dit nadeel, dat men dikwijls er
door gedwongen' wordt al te snel te schrijven en alzoo
zijne hand bederft, iets , dat vooral door jongelieden ,
wier schrift de noodige vastheid nog niet heeft verkre-
gen , wel behartigd mag worden. — Voor het overige
is een met zorg en naauwkeurigheid gehouden aantee-
keningboekje, waarin slechts het voornaamste is aan-
gestipt , een voortreffelijk hulpmiddel bij het repeteren ,
en zulk eene verzameling van aanteekeningen uit onze
schooljaren en van opmerkingen , die men met vlijt uit
den mond van den onderwijzer opving, wordt zeer
dikwijls nog door den grijsaard met welgevallen be-
schouwd. Zoo verhaalt ons Herder, dat de groote
duitsche wijsgeer Leibnitz, nog in zijnen manne-
lijken leeftijd zijne eerste compendiën der wetenschappen
op reis met zich nam, hij die toch menigentak van men-
schelijke kennis zoo aanzienlijk verbeterd en uitgebreid
beeft; ja , hij stierf door eenige dergelijke boeken om-
ringd. Ook onze beroemde letterkundige, Wytten-
ba ch, die in het algemeen de kunst verstond , om reeds
in zijne jeugdige jaren de wetenschappen zoo te beoe-
fenen , dat hij in lateren tijd op den toen gelegden
grondslag veilig kon voortbouwen , handelde ook in dit
opzigt niet anders.
Eer ik tot iets anders overga, houd ik het voor
noodig hier nog over eenige slechte gewoonten te spre-
ken , die niet zelden de aandacht bij het onderwijs be-