Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
het beeld van het antwoord, de voorstelling der zaak,
is toch in zijne ziel aanwezig; deze heeft zich onge-
merkt , reeds onder het hooren en naauwkeurig opmer-
ken , in dezelve ingedrongen en als van zelve ge-
vormd 11 ! — Gulden woorden voorzeker, en waardig
om door eiken scholier , die het wel met zich zelven
meent , behartigd te worden !
Een voortreffelijk middel, om de aandacht levendig te
houden, is het opschrijven van hetgeen de onderwij-
zer mededeelt. Dit opschrijven moet echter met keus en
overleg geschieden en zich slechts tot het voornaamste
en beste, wat de onderwijzer zegt, bepalen. Even zoo
moet men niet de geheele volzinnen van de mondelij-
ke voordragt willen opschrijven , maar men moet zich
veeleer gewennen, slechts het hoofdzakelijke uit te kie-
zen en dit in korte , duidelijke aanteekeningen weder
te geveu. Slechts indien het opschrijven op deze wijze
geschiedt, zal het een heerlijk middel worden ter ont-
wikkeling en oefening van het verstand, terwijl daar-
entegen de jongeling , die in den droevigen waan ver-
keert , dat men slechts dat, wat men zwart op wit
heeft , getroost naar huis kan mede nemen, en die
meent den geheelen omvang der door den onder-
wijzer voorgedragen denkbeelden in denzelfden vorm,
als ze opgegeven zijn, te moeten naschrijven, bij
dezen pijnlijken arbeid zijnen geest meer verstompen
dan met nieuwe kundigheden verrijken zal. Hij , die
alles opvangen en begrijpen wil, vangt in zijnen on-