Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
in de school is , dunkt mij , die , waardoor de aandacht
in de klasse wordt gaande gehouden , en alle middelen ,
welke onderwijzers en leerlingen aanwenden om haar
te versterken, zijn gedeelten van de ware, van de on-
ontbeerlijkste schooloefening. Bij den leeraar zal eene
levendige voordragt als het ware midden in zijne klas-
se een bezielende geest zijn voor allen , die hem hooren :
want vuur verwekt vuur , eu levendigheid des geestes
verwekt levendigheid des geestiis. Eene slaperige klasse
boort niet of hoort maar half; leert niet of leert slechts
oppervlakkig ; het minst kan men zulk leeren oefening
noemen , maar veeleer verslapt de ziel onder zulk hooren
en halfleeren. — De vergelijking van Plato, dat de
zielen elkander aanvuren , aantrekken en bezielen , even
als de magneet bet ijzer tot zich trekt, is waar, en
mag vooral in de scholen , in die heilige verzamelplaat-
sen van jonge , levendige , ligt ontvlambare gemoederen
nimmer betwijfeld worden. Voorzeker moeten alzoo in
dit certamen ingeniorum jongelingen hunnen ou-
derwijzer niet alleen laten werken ; zij moeten wer-
ken, zij moeten wedijveren en de krachten hunner ziel oe-
fenen. Maar hoe ? Vooreerst niet anders , dan door aan-
dacht , maar door die buigzame , wakkere en veelzi jdige
aandacht, die zicb aan elk woord, aan elke nieuwe
les en nieuwe stof ook met nieuwe kracht hecht eu niet
aflaat voordat zij dezelve in haar geheel, naauwkeu-
rig , en in een' schoonen vorm vermag weder te geven ,
zoodra de onderwijzer vraagt. Ja, vraagt hij ook niet,