Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
besteedden dien, om elkander de op te zeggen lessen te
verhooren, ten einde op deze wijze ze nog beter in
het geheugen te prenten , of wij zochten door weder-
zijdsche mededeeling elkander den zin van moeijelijke
plaatsen in de afgewerkte taak duidelijk te maken. Nu
betrad de beminde onderwijzer bet leergestoelte en wij
vingen, door heiligen ijver en zuivere weetlust bezield,
met onverdeelde aandacht zijne woorden op , die met
groote levendigheid van zijne lippen vloeiden. Deze
aandacht was echter niet voorbijgaande en van korten
duur, maar zij boeide ons gedurende den geheelen
schooltijd, en ik kan mij slechts weinige gevallen te
binnen brengen, waarin zij door de ligtzinnigheid en
kwalijk gepaste aardigheden van eenige moedwilUge
knapen voor korten tijd gestoord werd. Dit is mis-
schien de reden , dat ik mij volstrekt geene school zon-
der aandachtige leerlingen kan voorstellen, en alhoewel
ik van u en van uwe vlijtige medescholieren het beste
vertrouwen heb , dat gij u steeds beijvert om de moei-
te , die uwe onderwijzers aan uw onderrigt besteden ,
door onverdeelde aandacht te beloonen , zoo reken ik
het evenwel niet overtollig , om u mijne inzigten over
dit noodzakelijk vereischte van de ware schoolvlijt,
waarop ik reeds in een' mijner vorige brieven doel-
de , schriftelijk mede te deelen.
Zal ik u eerst zeggen, wat men onder aandacht ver-
staat ? Gij \veet het immers zelf, dat slechts hij aan-
dachtig genoemd kan worden , die al de krachten van