Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
nog meer dan op de school, werkte. Zijne onderwijzers
wist hij , als zij hem over zijne nalatigheid berispten ,
nu op deze , dan op gene wijze tevreden te stellen , en
ten laatsten bekreunden zij zich er volstrekt niet meer
over en vroegen nimmer naar de oorzaak zijner afwezig-
heid ; want wij stonden , tot groot nadeel van velen on-
zer , onder eene veel te slappe en zachte schooltucht.
Dit jonge mensch , ofschoon hij te huis, zoo als hij zei-
de , steeds bezig was, heeft zich .echter later bitter be-
drogen gevonden en het heeft hem toen, ofschoon te
laat, niet weinig berouwd , de schooluren niet geregel-
der bezocht te hebben. Want zijne schoolkundigheden
waren en bleven oppervlakkig en gebrekkig , en wat het
ergste was , bij had zich , als het er op aankwam om een'
gcwigtigen , inspanning vorderenden arbeid op den be-
paalden tijd volbragt te hebben , zoo zeer verwend ,
dat het ambt, hetwelk hem in lateren tijd werd opge-
dragen , hem in dit opzigt tot een' wezenlijken last werd.
Kan het nu reeds zulke nadeelige gevolgen hebben , wan-
neer jongelieden uit zucht tot gemak en tot meerdere vrij-
heid in hunne bezigheden , de school niet naauwgezet
bezoeken, alhoewel zij hunne studiën toch niet geheel
verwaarloozen , hoe veel treuriger gevolgeu zal het dan
niet na zich slepen , wanneer luiheid , vadsigheid , zucht
tot spelen of andere niets beduidende voorwendsels , de
oorzaken van het verzuimen der school zijn. Mogteu toch
alle studerende jongelingen , even als gij , door hunne
ouders voor zulke verkeerde neigingen niet alleen gewaar-