Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
een gerust geweten in de school verschijnen, alwaar
zijne werkzaamheid op nieuw gevorderd en zijne vlijt
niet minder op de proef gesteld wordt. Voordat ik ech-
teroverde uit ware werkzaamheid voortvloeijende aandacht
gedurende den schooltijd spreek , vind ik het noodzake-
lijk , u op eenige andere hier te pas komende vereisch-
ten opmerkzaam te maken, welke ik in eenen vlijtigen
en werkzamen scholier vorder , maar die , helaas ! zon-
der uiterlijke dwangmiddelen door vele studerende jon-
gelingen niet worden nagekomen. Ik bedoel het nim-
mer verzuimen der school en het steeds op den behoor-
lijken tijd verschijnen in dezelve. Ik zou u geenszins
voor een' braven en vlijtigen scholier houden, indien
ik in dit opzigt ontevreden over u zijn moest. Maar
welke zijn toch de redenen dezer nalatigheid, waaraan
zich zelfs somtijds vrij goede scholieren schuldig maken ?
Gedurende mijne schooljaren leerde ik een jong mensch
kennen, die zich in vele opzigten voordeelig onder-
scheidde en vele bekwaamheden bezat. Ook konde men
hem niet wegens gebrek aan vlijt berispen, en even-
wel was hij zeer nalatig in het geregeld bezoeken der
school. Zijne ouders , die evenwel wijzer hadden moe-
ten zijn, wist hij op allerlei wijzen te paaijen , en zoo
verliep er bijna geene week, dat hij niet eene of meer
lessen , zonder eenige gegronde reden , verzuimde. Vroe-
gen wij hem, waarom hij niet kwam , dan was zijn
antwoord, dat hem dit veel gemakkelijker was en dat
hij te huis ook niet ledig was, maar even goed , ja