Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
heb, ben ik veel geschikter, om de uitkomsten vau een ge-
lijksoortig onderzoek , zoo als de onderwijzer die opgeeft,
in mij op te nemen en mijne eigene kennis daarnaar te wij-
zigen. En hoe naauwkeuriger ik mij op deze wijze met den
onderhavigcn schrijver in het algemeen bekend maak, des
te grooter zal het nut zijn , dat ik tot het wel verstaan van
het werk zelf uit mijne bemoeijingen trekken zal. — Maar
hoe moet de bijzondere voorbereiding voor het een of
ander stuk uit eenen klassieken schrijver zijn ingerigt ,
om haar goed en doelmatig te kunnen noemen ? Om
deze vraag juist te beantwoorden , stel ik den volgen-
den grondregel vast : slechts hij heeft zich goed voor-
bereid , die , door een zorgvuldig gebruik van de hem
ten dienste staande geoorloofde , literarische hulpmid-
delen en een daarmede gepaard nadenken , den zin van
den schrijver heeft trachten op te sporen en zich eene
levendige voorstelling van den gang zijner gedachten
en de eigenaardigheden zijner wijze van voorstellen heeft
zoeken te verwerven. Eene goede voorbereiding moet
ons reeds zoodanig met den zin van de opgegeven taak
en met den geest van den schrijver bekend maken ,
dat de verklaring in het leeruur slechts noodzake-
lijke teregtwijzing en aanvulling van de zelf reeds ver-
kregene kennis worde. Want even als bij elk onder-
wijs , zoo vermag ook hier de school slechts den reg-
ten weg aan te wijzen en voor dwalingen en misstap-
pen te behoeden, de hoofdzaak hangt van het ijverig
streven des jongelings zeiven af. Indien derhalve een