Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
tninder noodzakeiijk , dau andere zaken scbijaen ; zij ver-
spillen hunnen tijd door heden een werk te beginnen,
dat zij morgen weder liggen laten; hun ontbreekt de
ware vastheid van werken , met e'en woord : zij weten
niet op de regte , waarlijk doelmatige wijze vlijtig te
zijn, en missen daarom den waren zegen op hunne be-
zigheden, liet is eene zaak van hooge waarde, niets te
vergeefs, niets zonder blijvend voordeel voor het vol-
gend leven te doen, en het valt duidelijk in het oog,
hoe veel verder hij het in zijne studiën brengen zal,
die reeds van zijne vroege jeugd af aan het waarlijk nut-
tige op de doelmatigste wijze zoekt te volbrengen , dan
de ongelukkige jongeling, die dagelijks van nieuws
begint, maar ook dagelijks het begonnene weder laat
varen en zoo doende altijd op dezelfde plaats slaan blijft.
Wilt gij u voor eene zoodanige heillooze versnippering
uwer edelste krachten bewaren , welaan ! neem naauw-
keurig de regelen in acht, die ik u thans zal mede-
deelen
De werkzaamheid en vlijt van een* scholier laat zich
uit een tweeledig oogpunt beschouwen , of met betrek-
king op het openlijk onderwijs , óf met betrekking op
eigene oefening. Ik zal u mijne gedachten over
deze belangrijke vereischten van een goed scholier
in beide opzigten afzonderlijk uiteen zetten: vooreerst
dan over de regte vlijt ten opzigte van het openlijk
onderwijs. Men kan dezelve, ofschoon hare aanwen-
ding zich niet enkel tot de schooluren bepaalt, maar
- ----.giJS,^