Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
eene onophoudelijke werkzaamheid geprikkeld , die aan
het doel van hun aanwezen beantwoordt, en geen van
al die wezens kan zonder zulk een' arbeid dat doel be-
reiken. Maar zoudt gij dat kunnen, ó jongelingen ?
Zoudt gij datgene kunnen worden , wat gij als mannen ,
als menschen , eenmaal zijn moét, zonder eene ernstige
en ijverige werkzaamheid?" Hoe verhevener echter het
doel is , dat wij bij onze inspanning zoeken te bereiken ,
hoe uitgebreider de kring onzer bezigheden , des te groo-
tere werkzaamheid moeten wij trachten te betoonen. Welk
doel nu kan verhevener zijn , dan de naauvvgezette ont-
wikkeling der krachten van onzen geest. Wat verschaft
eene uitgebreider, eervoller , nuttiger bezigheid , dan
de studie der wetenschappen ? Deze gedachten brengen
mij op eene nieuwe voorwaarde , welke ieder te vervullen
heeft, die het doel der school tot eigene zelfvoldoening
tracht te bereiken : gestadige werkzaamheid , onafgebro-
kene vlijt zijn zulke wezenlijke en noodwendige eigen-
schappen van een goed scholier , dat, waar deze grond-
trekken in deszelfs beeld ontbreken , men geene ware
roeping tot studeren , geene hoogschatting van de volma-
king van den geest veronderstellen , noch aan eenige vor-
dering in wetenschappelijke kennis denken kan. Gelijk
de oude Plinius den tijd voor verloren hield, welke niet
aan de studie gewijd was ; gelijk Johannes von Mül-
ler (*) zegt: »Ik noem den tijd verloren , waarin mijn
(*; Sämmtliche Werke, Th. XVI, S. 183.