Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
de haven der rust binnen geloopen , toch hebben zij eene
betrekking van een goed inkomen , die hun en de hun-
nen een gemakkelijk en zeker brood verschaft, yerkregen.
Daze alle hoogschatting der geestontwikkeling, alle
echte wetenschappelijkheid ten spot makende manier
van studeren , deze ellendige handelwijze , waardoor de
menschelijke geest slechts kunstmatig afgerigt, maar niet
voor het eeuwig ware en goede vatbaar gemaakt en ont-
vlamd wordt, vertoont zich , vsrel is waar, gewoonlijk
dan eerst in bet hatelijkste licht , wanneer de naar geest
arme broodgeleerde als rijk naar geest schijnen wil, en
wanneer zijne godlasterende ziel eene geestvervoering
voor de hoogste goederen des levens tracht te huichelen ;
dan eerst ontdekt men zeer duidelijk het armzalig be-
drog : maar de wortelen van dit onkruid moeten reeds op
de school op het zorgvuldigst uitgeroeid worden , indien
zij niet aan de Akademie welig tieren en bet echte
wetenschappelijk leven voor de toekomst dooden zullen.
O , gij allen! die in uwe bloeijende jeugd de gehoorzalen
der latijnsche scholen en Gymnasien bezoekt, vergiftigt
uw leven niet door den verderfelijken waan , alsof de
wetenschappen slechts bestonden, om u in eene rijke
mate de uiterlijke goederen des levens te verschaffen;
zij zijn geenszins uwe dienaressen , gij behoort hare stille,
eenvoudige, opmerkzame dienaren te zijn ; met een vroom
gemoed en een rein hart moet gij haar naderen , zoo zij
u wezenlijk gelukkig zullen maken. Legt af de dwaze
meening , alsof men slechts om zijn tijdelijk geluk te