Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
lijk loe. En deze verderfelijke waan wordt, Leiaas 1 niet
zelden door Let verkeerde oordeel van Len , van wie
men een' Leteren raad verwachten zou , nog meer ver-
sterkt: want er is hier en daar nog altijd gelegen-
heid genoeg om de treurige opmerking te maken ,
dat voor de zucht om eene volle school te hebhen, de
gewigtige vraag, of men alleen knapen opneemt, bij
wie men eene roeping tot studeren veronderstellen mag,
wijken moet.
In dezen stand van zaken zijn derhalve die jongelin-
gen waarlijk gelukkig te noemen , wien , bij de be-
slissing der gewigtige vraag of zij zich eene wezenlijke
roeping tot studeren toevertrouwen mogen , personen op
zijde staan , die niet alleen de noodige omzigtigheid eu
ondervinding bezitten , om zeker te kunnen oordeelen ,
maar wien Let ook eene gewetenszaak is voor het
welzijn van den raadbehoevenden jongeling te zorgen,
en die, wanneer zij bevinden dat hij tot de dienst
der wetenschappen niet geschikt is , geen middel onbe-
proefd laten , om alle de schijngronden te ontzenuwen ,
die het studeren als raadzaam of vvenschelijk zouden
kunnen doen scLijneu. En Loe naauwgezetter en om-
zigtiger zij Luunen raad zoeken mede te deelen, des te
verdienstelijker zullen zij zicL maken omtrent Let levens-
geluk van vele jongelingen. Want ofscLoon Let zou
kuunen -scLijnen , alsof over Let bestaan van dien in-
wendigen aandrang , dien ik voor een noodzakelijk vei'-
eischte tot studeren houd , slechts alleen de knaap of